כותנה הדברת עשבים השקייה בטפטוף ספיקה נמוכה(כללי)

הדברת עשבים בכותנה מושקית בטפטוף בספיקה נמוכה

ישעיהו קליפלד, גדי טל ודובי רז, המחלקה החקלאית "נטפים"
רוני פוייר, חוות גד"ש גליל עליון
רקע
לcotton2השקיה בטפטוף בספיקה נמוכה (0.6 ליטר/שעה, בהצבה של 25 - 30  ס"מ בין הטפטפות) יתרונות ניכרים על ההשקיה בטפטפות המסורתיות בעלות הספיקה הגבוהה (1 ליטר שעה ויותר, בהצבה של 50 – 100 ס"מ בין הטפטפות). פרט להפעלה בלחץ מים נמוך והאפשרות למתוח שלוחות לאורך של כ- 300 מטרים, נמצא שהתפשטות המים המושגת מטפטוף בספיקה נמוכה, אינה יוצרת שורה של "בצלים" לאורך השלוחה, אלא מרטיבה רצועת קרקע באופן אחיד ולכן מאפשרת הנבטת גידולים הנזרעים שטחית כולל גידולים בעלי זרע קטן, מבלי ליצור קרום על פני השטח ויעילה מאד לקליטה והשרשת שתילי וייחורים, כולל ייחורים ירוקים חסרי שורשים.
במהלך הניסויים שנערכו, הסתבר שלהשקיה בטפטוף בספיקה נמוכה, יתרונות גם בהקשר לחסכון במים בגידולים רבים ובהתאם לכך גם לחסכון בדשן, בהשוואה לטפטוף המסורתי וכן, כי התפשטות המים לרוחב מונעת הרטבת שכבות עמוקות יחסית ולכן גם בטוחה יותר מבחינת הסיכון של חלחול חומרים מומסים במים והחדרתם למי התהום.
בניסיונות השדה שנערכו על ידי המחברים נבדקה בעיקר בעיית הפעלת קוטלי עשבים ברירנים לגידולים שונים, אך במהלכם נאספו גם נתונים הקשורים לתגובת הגידולים להשקיה בטפטוף בספיקה נמוכה. בסקירה זו מוצגים נתונים מניסוי בשנת 2007 ותצפית בשנת, 2008 בגידול כותנה בקרקע מינראלית כבדה בעמק החולה. 
 
הדברת עשבים בכותנה מושקית בטפטוף, חוות גד"ש גליל עליון 2007
מטרת הניסוי
לבדוק השפעת טפטוף בספיקה נמוכה על התנהגות קוטלי עשבים בררנים לכותנה, שעורבבו בקרקע בטיפולי קדם זריעה, עם דגש על הישארותם בקרקע, כדי לתכנן מדיניות הדברה מתאימה לגידול מושקה בטפטוף בלבד.
 
שיטות וחומרים
הניסוי נערך בשדות חוות גד"ש גליל עליון, בקרקע מינראלית כבדה.
בשדה סומנו ערוגות ברוחב 1.93 והריסוס בקוטלי עשבים בוצע במרסס גב ידני, מצויד במוט לריסוס קרקע ברוחב של 2.00 מטר.
כל טיפול רוסס במקביל על 4 ערוגות באורך 12 מטרים וחזר ב- 4 חזרות. נפח התרסיס היה 20 ליטר לדונם.
הריסוס בוצע ב- 15 לאפריל 2007, ולמחרת בוצע על כל חלקת הניסוי תיחוח לעומק של 10 ס"מ לצורך ערבוב קוטלי העשבים בקרקע.
כותנה מהזן "אקלפי" נזרעה ב- 17 לאפריל והונבטה בהשקיית המטרה בנפח של 30 מ"ק לדונם.
לאחר הצצת הכותנה והעשבים בוצע ב- 18 למאי קלטור בכל שטח הניסוי וכן עושבו חלקות ההיקש ידנית.
נפרשו שלוחות טפטוף והחל מה – 25 למאי הושקתה חלקת הניסוי בטפטוף בלבד.
מתוך ארבע הערוגות של כל טיפול, הושקו צמד ערוגות (4 שורות כותנה) במערכת טפטוף שכללה טפטפות בעלות ספיקה של 1.6 ליטר/שעה, כל 60 ס"מ. וצמד הערוגות המקביל הושקה במערכת טפטוף, שכללה טפטפות בעלות ספיקה של 0.6 ליטר/שעה, כל 30 ס"מ.
כל טיפולי הספיקה הנמוכה וכן כל טיפולי הטפטוף המשקי, חוברו למערכות אספקה נפרדות והושקו במנות מים דומות. פרט להנבטה, טופטף השדה במנת מים של 475 מ"ק לדונם.
לאחר הצצת עשבים מחודשת בסמוך לטפטפות, בוצע ב- 14 ליוני ריסוס "מכוון מוגן" בפס ברוחב של כ-20 – 25 ס"מ על גבי כל שלוחות הטפטוף; התרסיס כלל את קוטל העשבים בסטה בריכוז של 1.5%.
התפתחות הכותנה והשיבוש בעשבים הוערכו במהלך הגידול, לראשונה לאחר הצצת העשבים בתגובה להמטרת ההנבטה , לפני הקלטור (3/05) ושוב ב-7 ליוני.
יבולי כותנה מהחלקות השונות נתקבלו בתוך הקטפת המכאנית ונשקלו.
חלקת הניסוי נכללה בתוך שדה מסחרי של חוות גד"ש גליל עליון וכל פעולות הפיקוח והדברת הפגעים - פרט לעשבים, נעשו כמקובל בשדות הכותנה של התחנה.
 
תוצאות
לאחר הצצת הכותנה נמצא בחלקות ההיקש שיבוש בינוני בעשבים חד שנתיים, שכלל: מיני ירבוז, רגלת הגנה, היביסקוס משולש ודטורה אכזרית כמו כן נמצאו כמעט בכל החלקות כתמי גומא הפקעים (סעידה), חבלבל השדה ומעט דורת ארם צובא (קוצ'אב).
בדרך כלל לא נמצא בחלקות שטופלו קדם זריעה בקוטלי עשבים שיבוש בירבוז ורגלה וגם השיבוש בדטורה והיביסקוס היה מזערי. 
בעקבות הקלטור וההשקיה בטפטוף, התקבלה ליד הטפטפות הצצה מחודשת של עשבים חד-שנתייםוגם חלק מהעשבים הרב-שנתיים התאושש.
הריסוס המכוון לפס הטפטוף בקוטל העשבים בסטה הדביר ביעילות את כל העשבים שעלו ליד הטפטפות וההצללה המהירה שגרמה הכותנה מנעה שיבוש מחודש בעשבים, כך שהחלקות נותרו ללא עשבים עד לאסיף.
לא הצלחנו לאבחן נזק כל שהוא מקוטלי העשבים, שניתנו קדם זריעה על התפתחות הכותנה וכן לא אובחנו פגיעות בגידול מהריסוס המכוון בבסטה.
יבולי כל הטיפולים נמצאו דומים זה לזה ואינם נבדלים מיבולי חלקות ההיקש, שעושבו ונותרו נקיות מעשבים, אך נתוני היבול מצביעים על נטייה ליבול נמוך במקצת בחלקות שטופטפו במערכת שכללה טפטפות צפופות בספיקה נמוכה, בהשוואה לחלקות שהושקו בטפטוף המסורתי( 1.6 ליטר שעה, כל 60 ס"מ).
יתכן שפזור הרטיבות בפסים רחבים יחסית ושטוחים בשכבת הקרקע העליונה, בניגוד לבצלי ההרטבה המסורתיים, מצריך משטר השקיה שונה ממשטר ההשקיה המתאים לשימוש במערכת הטפטוף המסורתית.
Site by mantis.
בחר מדינה
remember