January 26, 2016

התנדבות מש"א נטפים בחוות בארותיים

החווה האורגנית בבארותיים מעסיקה נוער בסיכון שנשר ממערכת החינוך הפורמאלית בגידול ומכירת ירקות אורגניים.העבודה בחקלאות מהווה עבור בני הנוער מסגרת תעסוקתית, חינוכית ולימודית. חיק הטבע משמש לנערות ולנערים אלטרנטיבה להתנסות ולרכישת כישורי חיים במטרה לקדם את שאיפותיהם להיות חלק פעיל, תורם ויוצר בחברה. הפעילות בחווה משלבת שני מודלים חינוכיים: תעסוקה כערך חינוכי וחקלאות בשיתוף הקהילה.
נטפים, שחזונה החברתי הוא החינוך לקיימות, ואשר ערוצי הפעילות למימושו הם: הדרכה לקיימות, טכנולוגיה ותעשייה וגינות קהילתיות, החליטה להיכנס לשותפות בפרויקט הלכה למעשה:
נתרם ציוד ההשקיה הנחוץ לגידולי החווה ובאמצע נובמבר התייצבה מחלקת משאבי האנוש של נטפים ליום התנדבות בחווה האורגנית בבארותיים, ולאחר קבלת הסבר על הפעילות החינוכית תעסוקתית במקום, שתלו מנהלות ומנהלי מש"א שתילי ירקות שונים ועישבו את ערוגות החלקה.
מנהלת החווה – הגברת אירית שבח, הודתה להנהלת מש"א נטפים על ההתנדבות ואמרה שנטפים הייתה הראשונה לתרום לחווה והתרומה היא זו שנתנה תנופה להקמתה ולפיתוחה.

לסרטון ביוטיוב: התנדבות מש"א בבארותיים

עופר רימון- מנהל אחריות תאגידית

Site by mantis.
בחר מדינה
remember