April 30, 2017

אפיקומן לכל ילד – מתנה מהלב

האפיקומן הוא חלק מהמצה שאוכלים בליל הסדר שמחביאים אותו כדי לאכול אותו בהמשך, ילדה או ילד שמוצאים את האפיקומן מקבלים מתנה בתמורה להחזרתו לאם ואב הסדר. 
משפחות ממעמד סוציואקונומי נמוך מתקשות לקיים את המנהג, ולאכזב את הילדות והילדים הוא מצב שאף אחד לא נהנה ממנו.
כמו בשלוש השנים האחרונות, הוחלט באתר נטפים תל אביב לתת השנה מענה לילדים בסיכון בעיר לוד ולרכוש אפיקומן לכל ילדה וילד. 
הילדים בחרו מתנות כגון: קורקינט, בובת ברבי, כדורגל וכדומה, ועובדות ועובדי אתר תל אביב ואתרים נוספים שבחרו להשתתף קנו אותן, עטפו, כתבו הקדשה והביאו את המתנות לשולחן מיוחד שהוצב בקבלה.
יומיים לפני ליל הסדר יצא צוות מצומצם לשלושה גני ילדים בסיכון לחלוקת המתנות, הילדות והילדים התקשו להאמין שאכן הם מקבלים מתנות חדשות לפסח.
החיוך על פני הילדות והילדים חימם את הלב והפך את רגעי הענקת המתנות לבלתי נשכחים לכל המעורבים.
 
 
 

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember